حزب سکولار دمکرات ایران

ta

مرکز مطالعات تبریز در دوّم ماه آپریل 2016 میلادی در شهر آنکارا، پایتخت کشور ترکیه تأسیس شده است، بنیاد گذاران، اهداف و فعالیتهایِ این مرکز را چنین بیان داشته اند :

[…”مرکز مطالعاتی تبریز” در تاریخ 2 آوریل 2016 توسط هیأت موسس به تعداد 7 نفر تأسیس گردید. انیستیتو تحقیقاتی تبریز, زبان, فرهنگ, ساختار سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, روش زیستی ترکان در جای جای جهان و منطقه‌مان به خصوص ایران و آذربایجان و ملل دیگری که در ارتباط و همزیستی با آن میباشند را به عنوان اهداف تحقیقاتی خود برگزیده است…].

از همین چند جملهء در بالا مذکور اهداف و فعالیّتهای این مرکز، میتوان به روشنی و بدون چون چرا پی بُرد که این “مرکز مطالعاتی تبریز” طبق همان تئوری نئو عثمانیسم و پان ترکیسم حزب آ. ک .پ، حزب“عدالت و توسعه” اسلامگرای ترکیه تحت فرماندهی طیب رجب اردوغان تأسیس شده است که بوسیله دستگاهِ حکومتیِ ترکیه و سازمانِ اطلاعاتیِ این کشور برنامه ریزی و هدایت میشود.

اهداف، فعالیتها، و هستهء مرکزی سیاسی تز “آستراتژی عمیق” نو عثمانی گراییِ ترکیه، هم در چنین جملاتی خلاصه شده است که اینک مرکز مطالعاتی تبریز، آنرا اساس بینادگذاری و در مرکز وظایف خود قرار داده است. چنین وظایفی را که این مرکز هفت نفرهء “مرکز مطالعاتی تبریز” پیش پای خود گذاشته، عملی شدنی نیست، مگر اینکه کشوری و حکومتی مانند ترکیه و جمهوری آذربایجان پشتیبان و بنیاد گذار و سرمایه گذار و برنامه ریز آن باشند. تازه بعید است در جهان امروز چنین وظایفی با این ابعاد و گستردگی از سوی حکومتِ ترکیه و جمهوری آذربایجان به سرانجام مورد نظر برسد و در جای جای جهان و منطقه اجازه و توانایی آنرا اشته باشند که در امور داخلی کشورهای زیستی تُرک تباران بشکل غیر دمکراتیک با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی دخالت کند.

اگر به وب سایت این “مرکز مطالعاتی تبریز “مراجعه شود، هویّت و شاخصها  و زندگینامهء این هفت نفر موسس این مرکز ذکر نشده است که این خود یک ابهام بزرگ و متضاد با روشها و اصول در تئوری های دمکراسی امروز است.

امّا تا آنجا که معلوم است فردی بنام  آقای رضا هیأت نفر اصلی این جریان است که خود در ترکیه تحصیل کرده است و اکنون هم در این کشور کرسی استادی دانشگاهی را دارد. همسرش ایشان هم تُرک ترکیه است، در واقع این آقای رضا هیأت بینادگذار این “مرکز مطالعاتی تبریز”، دیگر سر تا پا وجود، شهروند تُرک کشور ترکیه است و با ایران و با ترکهای آذری ایران دیگر ربط و مناسبتی ندارد و در حقیقت میتواند فقط عامل اطلاعاتی و فردِ خودفروخته و گماشتهءِ حکومتِ و سازمان اطلاعاتِ ترکیه باشد.

اگر این “مرکز مطالعاتی تبریز” فقط هدف تحقیقاتِ دانشگاهی داشته و دارد و سیاست و اهداف نئوعثمانیسم و سازمانِ اطلاعاتیِ ترکیه را دنبال نمیکند، پس در آنکارا و در یک کشور بیگانه مانند ترکیه در جستجوی چیست ؟ مگر چندی قبل فراکسیون 100 نفری تُرک تباران در مجلس شورای اسلامی به منظور رسیدگی به مشکلاتِ مردم تُرک تبار در ایران، در تهران ایجاد نشد ؟.

نفر دیگر آقای علیرضا اردبیلی است، که ایشان انسانها را بر اساس”کروموزوم ” طبقه بندی میکند، و شاید طبق همین تحقیقاتِ”مرکز مطالعات تبریز” است که ایشان چندی پیش به این نتیجه رسیده اند که “کروموزوم” ایرانی تباران از آغاز و در اصل خراب است و تلاش بر آن داشته که از ایرانیان کروموزوم خراب و جزامی فاصله بگیرد و جدا شود. دوری جستن از ایرانیان حق طبیعی ایشان و همفکرانشان هست، امّا بدون ادعای یک وجب از خاک و سرزمین آذربایجان ایران. این فرد یک پان ترکیسم ضد ایرانی است.

نفر دیگری که در این سمینار استکهلم شرکت کرده و آشنا بنظر می آید، فردی بنام “یوسف عزیزی بنی طُرُف” است. این فرد یک درویش دوره گردی است، که بنام مردم عرب خوزستان و مدافع حقوق مردم عرب ایران، خود را مفت و مجانی به هر دکه و دکانی که ضد ایرانی باشد میفروشد و در واقع این دلقک بازی ایشان سمبل نمادین پان عربیسم بی بند و بار ضد ایرانی است.

حضور این فرد عرب تبار در سمینار استکهلم، بیانگر همان اتحاد و همبستگیِ پسامدرن قرون وسطایی پان ترکیسم و پان عربیسم در منطقه است. اسلامگرایی این دو قوم و قبیله از قرن هفتم میلادی تا کنون خاورمیانه و جهان شرق را در عقب ماندگی نگهداشته و جنگهای قومی و قبیله ای چندی را سامان داده اند و جنایاتی را مرتکب شده اند که در تاریخ بیسابقه میباشد. نازیسم و فاشیسم در اروپا روش های نابودی و کشتار انسانها را از این دو قوم نژاد آموخت و سرمشق برنامهء خود قرار دادند، جنایتهای سپاه داعش امروز در سوریه و عراق و در ترکیه اعمال غیر انسانی آنها در قرن 21 میباشد.