حزب سکولار دمکرات ایران

%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87

برای خروج مردم ایران ازاستبداد اسلامی و دستیابی به یک آینده روشن همراه با رفاه، آرامش، سربلندی وسیاستی صلح جویانه با کشور های جهان (سیاست خارجی خردمندانه )، نیازمند یک تغیریم. تغیریکه در جدا شدن دین و مذهب ازحکومت، سیاست و مدنیت، دربرکناری حکومت فقاهتی و پذیرفتن نظامی سکولار دمکرات و نوزائی افکار و اندیشه ها خلاصه شود. این تغیر در زمان حال بدون فداکاری وازخود گذشتگی غیرممکن بنظرمیرسد. جامعه ایکه آماده پذیرش فداکاری و ازخود گذشتگی باشد همیشه پیروز خواهد بود.

مجریان اصلی تغیر رژیم ملت ایرانند، که با روش های بدون خشونت مانند مقاومت منفی، نافرمانی مدنی، اعتصاب و تظاهرات سراسری، میتوانند رژیم فقاهتی را فلج کرده، برکنار کنند. اما آنها سیستم، برنامه، مدیریت وجانشینی برای رژیم میخواهند، تا آشوب وهرج و مرج اداره کشور را مختل نکند. جانشین رژیم (آلترناتیوی دمکرات و توانا) منتخب شورائی از افراد شناخته شده و خوشنام از میان گروه ها و کنشگران سیاسی برونمرز و در حد امکان درونمرز بطوریکه از پشتیبانی مردم ایران در داخل و خارج و درعینحال از حمایت جهانی بر خوردار باشد میباید تشکیل شود. جانشین رژیم، ضمن برنامه ریزی، میباید ملت را هوشمندانه رهبری کند و با قدرتیکه از نیروی مردم بدست آورده، آزادی و حاکمیت مردمی (دمکراسی) را برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ایران پیاده و مستقر نماید. پس از تغیر رژیم، اداره کشوربا نیروهای داخلی هماهنگ شده و پیشتر از آن میباید مشکل تامین مایحتاج و رفع نیاز معیشتی  مردم مد نظر باشد.

از هم میهنانیکه آرزومند رهائی ایران از فتنه خمینی، خامنه ای و رفسنجانی میباشند، دعوت میشود، همگام با هم، در کنار هم ازاین کوشش فعالانه حمایت کنند.

 مطالبات و خواسته هائی مانند؛

الف – لغومجازات اعدام برای تمامی جرائم

ب – لغونظارت استصوابی شورای نگهبان

پ– لغوحجاب اجباری

ت – آزادی زندانیان سیاسی

ث – آزادی احزاب سیاسی

ج – آزادی اتحادیه های صنفی و کارگری

 میتواند ومیباید برای تضعیف داخلی و بین المللی حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) درونمرز و برونمرز مطرح شود. بسیار بعید است که حاکمان نظام منفور اسلامی تن به این مطالبات بدهند، اما این روش موجب شدت گرفتن انزوای آنها و پر جرئت شدن مردم خواهد بود که به آن بهانه به مقاومت منفی، نافرمانی مدنی، اعتصاب و تظاهرات سراسری بپردازند و بدون خشونت رژیم آخوندی را مجبور به برکناری کنند.