حزب سکولار دمکرات ایران

paisa-brainstorm-room

موضوع اتاق فکر، موضوع تازه و نوی نیست. اما نقش ارزشمند اتاق‌‌های فکردراجتماع امروزی و درمیان کنشگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاهی بسیاروالا دارد. ویژگی‌ عمده اندیشکده در اینست که: اندیشه هائیکه به مسایل روزمربوطند مورد نقد وبررسی قرارمیگیرند. جمع اندیشی وخرد جمعی مورد توجه قرار دارد و فرآورده‌های اندیشمندانه تولید کرده وبه دیگران انتقال میدهد.

زمان کنونی ما بشدت و بسرعت در حال تغیراست، راه و روش های مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم باید با آنها همراه و منطبق شوند. سرعت تغییرات محیطی و به وجود آمدن نيازهای مقطعی در عصر کنونی، موجب شده كه در اغلب موارد سازمان ها از اندوخته‌ها فكری پیشينيان را برداشت میکنند و به علت ‌بیتوجهی به سرمايه گذاری دراندیشه های بنیادی، به روز کردن وتوسعه آنها، سرمايه های گذشته خواسته یا ناخواسته بمصرف میرسد و سازمان درگیر روزمرگی میشود. برای نمونه باید توجه داشت به كپی برداری و موازی سازی درسيستم سازی های سیاسی بدون داشتن مواضع اندیشمندی و پشتوانه فلسفی درعرصه اجرائی، ازهم میپاشد ویااینکه کارآئی مورد نظررا بدست نمیآورد. چرا که در آنجا از روابط خبری نیست و انتخاب اصلح مطرح است. از اینرو اتاق فكر، راهبردی عقلانی برای تقویت نهادهای اندیشه سازو ایده پرداز است که ایده ها را به آزمایش برده، با عزم واراده هماهنگ به بررسی نتایج وانتخاب بهترین ایده وکاربرد با نظراکثریت بعمل میآید. این کارازعهده یک فرد ساخته نیست، چرا که هرشخصی مسئله را از بعد دیگری میبیند وراه حل دیگری پیشنهاد میکند. درحالیکه یک گروه با بحث وگفتمان درحول وحوش مسایل و مشکل ها، ازخرد جمع بهره میبردو بهترین را بر میگزیند. اتاق فكر راهبردی عقلانی برای تقویت نهادهای اندیشه سازو ایده پردازاست که میتواند برای مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی راه حل های مناسب عرضه کند، تا در عرصه اجرائی، سيستم به کارآئی مورد نظربرسد.

تحولات انفورماتیک، ارتباطات سريع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه آنها عواملی هستند كه ضرورت شناخت سريع راه کارها والگوهای تصميم گيری را برای هرگونه فعالیتی مشخص میكنند؛ راه کارهائیکه با استفاده ازتجربه های متخصصین فن، دردستیابی به ايده های نو، مستند سازی، با خبرگان، افراد مبتکر و دوراندیش ميسر میشود وشانس موفق بودنشان بسیار بالاست.

همانطوریکه “انفورماتیک” و “ای تی سی” بسرعت درحال پیشرفت وتغیراست، برای استفاده از آنها به اندیشه و ایده های پیشرفته و نوین نیازمیباشد. ازاینرو امروزه برای هرکاری اعم از کارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پیش ازانجام کار، اندیشکده یا اتاق فکر، برای تبادل نظروسنجش ایده های نو، غیرقابل اجتناب است. اندیشکده های مملو از عقاید پسندیده و ایده های نو، ذهن افراد را به غلیان میآورد و گفتمان ایجاد میکند، یادآوری وتجربه گرائی وخرد جمعی، مسائل را میشکافد وبجستجوی راه حل های مطلوب میگرود. اتاق فکر جایگاه نواندیشیست، سپهری برای خرد جمعیست که آشکار ونمایان شدنش راه حل ها را برای مراحل عملی تراش وصیقل میدهد وجایگاهشان را مشخص میکند. چنین فضائی خردمندان را به بحث وگفتمان و یافتن راه حل ها دعوت میکند. امروز، فرايند سياستگذاری و تصميم گيریها درسطوح و بستر های گوناگون به سازماندهی ويژه نياز دارد. بهر حال اندیشه و ایده های پیشرفته، سنجیده و نوین ازاشتباه کاری پیشگیری میکند و مادر موفقیت و کامروائیست.

موضوع اتاق فکر، موضوع تازه و نوی نیست. اما نقش ارزشمند اتاق‌‌های فکردراجتماع امروزی و درمیان کنشگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاهی بسیاروالا دارد. ویژگی‌ عمده اندیشکده در اینست که: اندیشه هائیکه به مسایل روزمربوطند مورد نقد وبررسی قرارمیگیرند. جمع اندیشی وخرد جمعی مورد توجه قرار دارد و فرآورده‌های اندیشمندانه تولید کرده وبه دیگران انتقال میدهد.

اندیشگران و ایده یابان درگیر مسائل اجرایی و تشریفاتی نمیشوند وبه اصل موضوع میپردازند. کمیت در اندیشکده اهمیت بسیار دارد، زیرا هرچه تعداد ایده وپیشنهادها بیشتر باشد، احتمال رسیدن به بهفرین راه حل افزایش مییابد. در یک گروه 5 الی 15 نفره با حضور یک مدیر خوشخو برای اداره و یک دبیر برای ثبت کارجلسه میتوان درمدت کوتاهی راهکارهای موفقی بدست آورد. درصورتیکه اظهار نظردرجلسه آزاد و بیواسطه انجام شود. اظهار نظرهرچند غیرمعمول وخارج از موضوع بلامانع بوده، از ایده‌‌های غیرمعمول وناشناخته استقبال ‌شده وانتقادبه هیچ اندیشه ای جایزنباشد. ایده‌ها نظرات ارایه شده با تاکید برکمیت آنها جمع‌ آوری و تکوین نظریات در مدت معینی انجام ‌گرفته وایده‌ها بسرعت ترکیب وتصحیح گردد. اندیشکده میتواند برای امور اجتماعی، سیاسی واقتصادی، حتی نظامی تشکیل شود و کلیه مسائل وهرایده و خواسته ای مورد بررسی قرار بگیرد.