حزب سکولار دمکرات ایران

Arbeit

امسال مانند هرسال، در حالیکه میلیون ها کارگر ایرانی و خانواده آنها در شرایط بسیار سخت معیشتی بسر میبرند روزجهانی کار و کارگر فرا رسید. درایران دستمزدهای ناچیز، گرانی و تورم روزافزون، نداشتن سرپناه مناسب و محروم از خدمات درمانی، صدمه و خسارات جبران ناپذیری برکارگران وخانواده آنها بوجود آورده، بطوریکه طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، درشرایط کنونی نمیتواند، برای خود، همسر وفرزندانشان شان مقام انسانی را حفظ کنند.

فرهنگ فئودالی و استثمارگرایانه آخوندی، سیاست های نابخردانه جهانی و تبهکاریهای مالی، بی لیاقتی و فساد حاکمان و سردمداران دزد رژیم اسلامی، موجب فقر عمومی، بیکاری و رکود اقتصادی شده، بویژه قشر کارگر و خانواده آنها بشدت در فشارند.

هرروز در ایران ده ها اعتصاب بزرگ و کوچگ کارگری روی می دهد. اعتصاب هایی که نشانگرادامه وضع وخامت بار معیشتی خانواده های کارگری از یکسو و تلاش آنها برای گرفتن ابتدایی ترین حقوق خود ازکارفرمایان وحکومت بیکفایت در کشوری ثروتمند است. بیشترین ظلم و ستم رژیم اسلامی متوجه قشرهای کارگر، تولیدگروزحمتکش جامعه ایران است. رژیم اسلامی با وجود این که یکی از امضا کنندگان قرارداد های بین المللی سازمان جهانی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اما هرگز حقوق انسانی وامور رفاهی کارگران را رعایت نکرده ونمی کند. خواسته ها واعتراض آنها مورد توجه قرار نمیگیرد وصدای حق طلبانه آنها به اشکلال گوناگون، وعده ها و انواع فشارها خاموش میگردد. وعده های مسئولین امربرای رفع نارسائی ومشکل های کارگران هرگز جامه عمل نمیپوشد و در این رابطه فعالین اتحادیه ها و سران تشکل های کارگری دستگیرو شکنجه شده به زندان ها روانه میشوند.

اول ماه مه هر سال بعنوان روز جهانی کار و کارگر در پاسداشت مبارزات کارگری در۱۸۸۶ میلادی و درارتباط با کشتار کارگران شهر شیکاگو برای اجرای هشت ساعت کار در روز، شناخته شده است. از آن تاریخ کارگران کشورهای یشرفته و دمکرات جهان این روز را گرامی داشته و اعتراض ها و خواسته های خود را طی مراسم خاصی به مسئولین امر اعلام میدارند.

در ایران این روز برسمیت شناخته نشده و هرگونه تجمعی در این روز سرکوب میشود. حکومتی ازآخوندهای انحصارگرا، که خودیها و اطرافیان خود را بر کرسی های قدرت واقتصاد کشور نشانده اند، کارهای بزرگ را به نادانان ندانمکارسپرده و اموال ملی، محصول و دسترنج کار زحمتکشان را حیف و میل کرده به مصارف قومی و عقیدتی خود میرساند.

ولایت فقیه حکومت اسلامی فرهنگ سودجویی، دلالی و استثمار را در میهنمان ایران ترویج و نهادینه کرده ومستبدانه به جنایاتش ادامه میدهد .

تنها راه برون رفت از وضعیت وخیم واسفبار کنونی اعم از سیاسی، اقتصادی واجتماعی و دستیابی به شکوفائی، پیشرفت و رفاه در جامعه ایرانی، انسجام و تلاش در جهت مبارزه با فساد ناشی از رژیم آخوندی و برکناری این رژیم است.

درراستای برکناری کلیت رژیم اسلامی؛ خیزشی حق طلبانه برای آزادی احزاب، اتحادیه های کارگری وصنفی، آزادی رسانه ها وحذف جو خفقان، سرکوب و تبعیض لازم است.

بدون تلاش همگان و جنبشی همبسته، احقاق حقوق بر حق همه اقشار کارگر، تولیدگرو زحمتکش مقدورنخواهد بود. ما خواستار بهم پیوستن، همگرائی و همبستگی کارگران و زحمتکشان بدون دخالت وخارج از حاکمیت در تشکلهای سندیکایی و انسجام کامل مبارزین اپوزیسیون برای برکناری رژیم حاکم بر ایران هستیم.

حزب سکولار دمکرات ایران دوازدهم اردیبهشت امسال، روز جهانی کار وکارگر را به همه کارگران، زحمتکشان و مردم میهنمان ایران شاد باش گفته وامیدواراست که در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی به خاطر حق خواهی، بیان اندیشه و طرح خواسته های صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشور های جهان دستگیر، زندانی و محکوم نشود.

جاویدان باد ایران و پاینده ملت ایران

حزب سکولار دمکرات ایران، ۳۰٫۰۴٫۲۰۱6