حزب سکولار دمکرات ایران

 

0,,15808638_jpg

ما نظامی فاسد و نالایقی بنام ولایت فقیه را پذیرفتیم که با سلب کلیه حقوق انسانی وشهروندی مردم، خود را قیم قانونی ملت و مردم ایران قلمداد کرده وهرچه میخواهد میکند؛ بی جهت دستگیر میکند، شکنجه میکند، تجاوز میکند ، میکشد، میدزدد و غارت میکند. این نظام با لغو قوانین حقوق بشر، زندگی معترضین، منقدین، فعالین سیاسی، اجتماعی، دگرباشان و اقلیت های مذهبی وقومی را بسیار دشوار و پر خطرکرده. در زندان ها و بازداشتگاه ها شلاق، شکنجه و مرگ حکومت میکند و جوی پر از رعب و وحشت حاکم است.

درایران ما جنایتکاران عمامه داربر مسند قدرت، داوری وقضاوت نشسته اند واز هیچ قانونی مگرقانون فشارتبعیت نمیکنند و به هیچ کسی هم جواب نمیدهند و قرون وسطی اسلامی، همتای قرون وسطی اروپا را پدید آورده اند. همانگونه که کلیسا با دردست داشتن قدرت معنوی ومادی، دانش وخرد را دربند کرد وبا تفتیش عقاید، شکنجه واعدام ، قرن ها جنایت و تبهکاری بربشریت مرتکب گشت. مشتی اوباش دستار بسرومداحان و متملقینشان، خود را مالک آب وخاک، جان و مال وهستی ایرانیان میدانند، با دردست گرفتن قدرت معنوی ومادی، دانش وخرد را دفن کرده، زندان، شکنجه، تفتیش عقاید، شلاق واعدام را متداول نموده، باتفاق دستیارانشان همه باهم درسرکوب، تخریب، دزدی و جنایتکاری همدستند. آنها جوانان ما را دستگیر میکنند، درزندان شکنجه میکنند، جانشان را میگیرند، خونشان را میریزند. هیچ مرجعی هم نیست که شکنجه گران و قاتلان را مورد بازخواست قراردهد و ازرفتار غیرقانونی و خشونت آمیز دستگاه های فشار وسرکوب جلوگیری کند.

جنبش فرهنگی اروپا با نوزائی افکارواندیشه (رنسانس)، دوران اصلاح دین ومذهب، تحولی بزرگ دردانش و پیشرفت علم وهنر، رنسانس (رستاخیز) بزرگ قرن پانزدهم میلادی را سبب شد وقرون وسطی اروپا را خاتمه داد. مردم ایران هم درانتظار رستاخیزی برای خاتمه دادن به قرون وسطی اسلامی درایرانند تا به آزادی، حقوق انسانی وشهروندی که حق مسلم آنهاست برسند.

به باورمن رستاخیزی که در انتظارش هستیم با جام زهری که علی خامنه ای بخاطرعقب نشینی و دست برداشتن از رویای سلاح هسته‌ای سر کشید، آغاز شده است. اوتن به قراردادی داده که نه فقط تمام حرف های پیشین اورا نفی میکند، بلکه نشانگر بلاهتش درانتخاب دولت هائیست، که حکمرانانی فاسد، ناتوان، بیلیاقت برای اداره کشور و اجراء موفقیت آمیزمبارزه با فقر و نابرابراجتماعی در ایران ثروتمند بوده اند.

فقراقتصادی درنتیجه اقتصاد وبانکداری مدیران بی لیافت و فاسد اسلامی بنام اقتصاد توحیدی، درواقع سرمایه داری دلال مسلک و رانت خوار برکشور ثروتمند ایران سایه افکنده. ایران بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای منطقه را دارد. آمار رسمی دولتی نشان می‌دهد که نیمی ازمردم کشور زیر خط فقرند وچند صد خانواده های خودی صدها میلیارد دلار دارائی بهم زده وخون ملت را میمکند.

دلیل دیگرشیوع پدیده فقر در ایران؛ میلیارد‌ها دلاراختلاص سران حکومتی و میلیارد‌ها دلار کمک بلاعوض به نظام اسد، شبه نظامیان حزب الله، حوثی‌ها و برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی میبا‌شد.

مقصر اصلی تمام شکست ها، نکبت وفلاکت را مردم شخص علی خامنه ای می دانند وبشدت از سخنان و سیاست های اوبیزارند. واقعیت اینست که در جامعه ایران در میان آخوند ها وامام جمعه ها، منفورترین چهره حکومتی خود علی خامنه ای است.

بهر تقدیر، دستاربندان دزد و آدم کش نظام جهل، جنون، قتل وغارت اسلامی غاصب ایرانزمین، آشکارا در حال انقراضند. باید درانتظار روزهای خوبی باشیم.