حزب سکولار دمکرات ایران

KK

اسلام سیاسی خمینی یا حکومت مطلقه اسلامی ولایت فقیه، بازگشتی به 1400 سال پیش، مخالفت مدرنیته و مبارزه با فرهنگ ایرانی ازابتدا شکاف بزرگی میان دین وجامعه مدنی ایجاد کرد و روزبروز وسیعتر و بزرگتر شد. انگیزه این شکاف نقشی بود که احکام دین درقانون اساسی و امورحکومتی ایفا میکرد وآنچه را که فرهنگ ایرانی طی صد ها سال، بنفع مدنیت نظم وترتیب داده بود، یکباره ملقا ومنتفی کرد.

حکومت اسلامی خمینی با ماهیت شرور و خشنش بسرعت بیک حکومت قتل، غارت وسرکوب مبدل شد. نظامیان پاسدارو بسیجیها ، عمامه داران و شکنجه گران برای پیشبرد اهداف خمینی، بمرور سیاست و اقتصاد کشور را قبضه کردند واز در پیکاری آشکار و نهان با مردم برآمدند. قدرت گیری پاسداران و بسیجیها برای حفظ حکومت مطلقه ولایت فقیه یک دیکتاتوری چند لایه، که با فساد مداما گسترده تر و سریع تر میشد نتیجه نظامی شدن اسلام سیاسی خمینی بود.

علی خامنه ای دیکتاتور روانپریشی که، ازمرتبه ی آخوندی در مشهد بدون داشتن درجه اجتهاد مذهبی با پشت هم اندازی، گستاخی وگنده گویی به درجات بالای نظام وحکومت ولایت فقیه رسید و بکمک خدعه های رفسنجانی به رهبری آخوندی هم نائل شد؛ با مکر، حیله و سرکوب برهمه امکانات کشور پنجه انداخت و بر تمامی شئون ایرانیان مسلط شد. بدستور مستقیم خامنه ای متوهم کاوش درزمینه انرژی هسته ای برای ساخت سلاح اتمی از بیست و چند سال قبل درصدرکارهای حکومتی قرارگرفت ودر این راه بیش ازصد میلیارد دلار هزینه شد.

گستاخی وگنده گویی های علی خامنه ای، تدارک چیان، سرداران فاسد وقاتلش بمرور ایران را منزوی و درمعرض تحریم های همه جانبه جهانی قرار داد. اقتصاد نفتی کشوراز حرکت باز ایستاد وایران ثروتمند بسوی ورشکستگی اقتصادی روانه شد.  اقتصاد ایران به یک کشتی سرگردان دردریائی توفانی، با کشتی بانی بی بهره ازفن کشتیرانی همانند شد. بد کاری ارگان ها، واگذاری کارخانه های تولیدی به خودیها وتعطیل آنها بعلت ندانم کاری وبیکفایتی، رشد سریع جمعیت و نرخ تورم، اختلاص و سوء استفاده های مالی بعنوان دورزدن تحریم ها موجب شده اقشار تهی دست آسیب دیده ونابرابری اجتماعی شدت یابد. درنتیجه اقتصاد وبانکداری مدیران بی لیافت و فاسد اسلامی، اقتصاد توحیدی، درواقع سرمایه داری دلال مسلک و رانت خواری فقراقتصادی را شدت داد و رشد نابسامان طبقه نوکیسه‌ای بی هویت با فرهنگ خاص خود را در جامعه امروز ایران بوجود آورد.

نظامیکه نمی تواند حداقل‌ رفاه معیشتی مردم را فراهم کند وبرای رفع نیاز نان مردم میلیون ها تن گندم وارد میکند، چرا باید صد ها میلیارد دلار برای ساخت سلاح اتمی هزینه کرده ومردم ایران را به تباهی ببرد. علی خامنه ای مسئول تحریم های جهانی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و تباهی جامعه ایران در میان خیل مداحان ومتملقان بیتش با گستاخی وبیشرمی هنوزگنده گویی وتهدید میکند.

خمینی برای رسیدن به قدس ازراه کربلا صدها هزار جوان ایرانی را قربانی کرد و صدها میلیارد دلار خسارت ببار آورد. عاقبت به اشتباهش پیبرد وجام زهر را سرکشید.

علی خامنه ای این فرد مردم ستیز، کینه توز، حقیرو بیمقدار، برای فرار از مسئولیت، از ترس خشم و خروش مردم با دشمن تراشی، مبالغه و فرافکنی، غربی ها را مسبب مشکل ها و بیکفایتی ها ، اعم از بیکاری، تورم، فساد، نابسامانی های اجتماعی و کاستی ها عمومی معرفی میکند وازمردم گرسنه میخواهد برای ادامه نبرد با استکبار جهانی آماده باشند.

نقش پر اهمیت ومستقیم ملت ایران، برکناری حکومت دیکتاتوری مملو از فساد علی خامنه ای و آماده شدن برای برگزیدن نظام وحکومتیست که مردم ایران را از این فلاکت و نکبت جهانی رهائی بخشد.