حزب سکولار دمکرات ایران

Bah m
برنامه های ایجاد نا امیدی و سرخوردگی در میان کنشگران سیاسی راه مقابله با این برنامه ها و وظیفه نیروی برانداز برای نجات ایران با برداشتن تحریمها چه گشایشی در معیشت مردم ایجاد خواهد شد؟