یازده روز پیش بازهم جوانان ایران بی پروا و خود جوش، مرگ بر دیکتاتورگویان به خیابانها آمدند، فریاد مرگ برخامنه ای ومرگ برجمهوری اسلامی سر دادند. شهروندان هوشیار و شجاعِ ایرانزمین، با دست خالی به یک رژیم اشغالگر و سرکوبگرتا دندان مسلح، عدم مشروعیتش را گوشزد کردند.

این روزهاهرروز هفتم عده ای ازشهدای راه آزادی ایران است. ایرانیکه رژیم قتل وغارت آخوندی  ویرانش کرده وبه کشتار جوانانش ادامه میدهد.

در این میان سردار سلامی کودن و دزد، بعنوان بالاترین مقام نظامی رژیم فاسد ولایت فقیه با وقاهت و بی پروا در تاکید بر سرکوب مردم، به آنها اعلام جنگ کرده، پرده ازبرنامه ها ودستهای خونین رژیم بر میدارد.

او با اعلام جنگ مردُم را میترساند، وحشت میپراکند ومیخواهد خیزش آنها را با تهدید وانتقام گیری مُتوقف کند.

 شفافیت سخنان سردار سلامی دزد برای مردم ایران تازگی ندارد. ملت ایران مُدتهاست که در جنگ با رژیم ولایت فقیه بسر می برد. سالهاست که سرکردگان رژیم آخوندی یک جنگ بیرحمانه طبقاتی را علیه منافع مردم ایران درپیش دارند، درآمد های کشور را غارت می کنند، به فقر و فساد دامن میزنند.

25 آبان آغاز یک انفجار بزرگ اجتماعی بود که بزودی رژیم را درهم خواهد کوبید. این خیزش در مقایسه با جنبش سبزو یا اعتراض های دی ماه ٩۶ تغییر ماهیت داده. ویژگی این خیزش، شورش سیل جوانان بیکار و ناامید از آینده تاریک خود، در کشوری ثروتمند است که حاکمان، سرداران، روحانیون، مُدیران، آقازاده ها و دامادهایش حریصانه به چپاول و بذل و بخشش دارائی ها مردم مشغولند و پایه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واموراجتماعی کشوررا از بین برده اند.

این سیل بزودی بنیان رژیم ولایت فقیه را از جاکنده و همه چیز آنها را ویران و نابود خواهد کرد.

دکتر بهرام آبار، 26 نوامبر 2019

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious