رژیم اشغالگر ایران پس از فروش دریای مازندران، خليج فارس، درياي عمان ،چابهار و بوشهر به روسيه و هند و چين اينك کوه دماوند را فروختند. هم میهنان برخيزيد كه از ايران غارت شده بزودی جز خاكستر، ویرانی، تجزيه و جدائی چيزي باقی نخواهد ماند، فردا خيلى دیر است.
از دست دادن دماوند و هدیه کردنش به بیگانگان غيره ممكن وسخت و باور نكردنيست همانگونه که با دریاچه اروميه و گاو خونی، نیزارهای کارون و انـزلی و صدای موزون زاینده رود و رقـص ابـرها درجاده ابر و … ما به نسل های آینده، وجدان خود و مهمتر از همه به فرزندانمان چه خواهیم گفت که چگونه اجازه دادیم كشوري ثروتمند، نیرومند و آباد را به آخوند جماعت دادیم تا ويران و چپاولش کنند. أفراد متخصص و نخبگان را فراری وقربانی کردیم که ظالمان ا جتماع و اقتصادمان را نابود کنند. اما درسكوت و بیتفاوتی فقط نظاره گريم……

كوهنوردان خبر دادند كه دماوند را منفجر کرده، ميتراشند و به امارات مي فروشند، تا پروژه جزاير مصنوعي و كوه عظيم مصنوعي إمارات را براي ايجاد تغييرات اب و هوا در جنوب خلیج فارس و بارندگی در آن مکان انجام شود.

انفجار دماوند و فروش به امارات بسرعت در حال اجرا است و اكوسيستم منطقه بينظير دماوند هم در حال از بين رفتن.

پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست، پاسداری از منافع میهنی و ملی تنها از موضع قدرت ممکن است. رژيم آخوندي اشغالگر مشروعيتى در جوامع بين المللى و بين الدولتى ندارد در حال ورشكستگى كامل ايران راحراج میكند.

تبهکاران حاکم بر ايران برای بقای خود نه تنها منافع ملی را در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، بلكه موجودیت وهویت وماهیتِ ملی و تاریخی ما را تا پای انقراض میبرند. آخوندها سلاطین قاجار را روسفيد كردند. ما مردمان بیتفاوت و وارثان خوبي براي ايران نبستیم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious