28 مرداد

آن افرادیکه مداما از کودتای 28 مرداد ذکر مصیبت میکنند و میگویند عوامل خریداری شده از اراذل و اوباش و زنان نگون بخت ( قلعه) به صحنه آمدند و کودتا کردند، باید از خود بیپرسند؛  مردم آگاه و به پاخواسته که در روز سی تیر 1331 حماسه ها آفریدند وبا نثار خون خود از دولت دکتر مصدق پشتیبانی کردند، چرا برای پشتیبانی ازدکتر مصدق درآنروزهای بحرانی 1332 به میدان نیامدند؟

بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران در سال ۱۳۲۰، با تبعید رضاشاه و جانشینی پسرش، زمینه مساعدی براى ایجاد دمکراسی و سیاستی آزاد در ایران مهیا گشت و تا سالهاى ۱۳۳۲ ادامه داشت. آزادى برای بیان اندیشه و انتشار آن در روزنامه ها و مجلات بدون سانسور و کنترل مقامات امنیتى میسر بود. طبق اسناد موجود, در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۲۵ امتیاز ۲۴۷ مجله و روزنامه صادر شده و ۵۸ هفته نامه بطور مرتب نشر وعرضه میگشت. سی حزب سیاسی با تشکیلاتشان فعالیت میکردند. انتخابات آزاد نمایندگان مجلس شورا وفعالیت نمایندگان توده‌ای درآن مجلس منتخب مردم، تشکیل دولتهای ملى، حضور وزیران توده‌ای دردولت و نتیجتا انتخاب دکترمصدق به نخست وزیرى را باید بهترین سند  ومدرک دمکراسی آن دوران، مد نظر گرفت.

دوران شکوفائی آزادی و دمکراسی، فرصتى بینظیردرتاریخ ایران، میتوانست کنش دمکراسى یا حاکمیت مردم را در ایران تثبیت و پا برجا کرده و بمرور با جدانی دین، مذهب وایدئولوژی های افراطی از سیاست وحکومت، پایه های سکولاردمکراسی را محکم کند. اما در جو آلوده به ایدئولوژی کمونیستی که حزب توده آنرا توسعه میداد، فقدان زیربنائی ازاندیشمندان و روشنفکران آگاه، آزاده، بردبار و سکولارمتعهد به حاکمیت ملت, این فرصت نادرنابود شد. خاتمه این دوران و مرگ دمکراسى در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ با رفراندومی خلاف قانون اساسی وانحلال مجلس شورا توسط دکترمحمد مصدق رقم خورد. روش استبدادى دکترمحمد مصدق، هرج ومرج شدید وآشوب هاى سیاسى اجتماعى واقتصاد ورشکسته ایران باقیمانده دموکراسی نوپا را هم بگورستان سپرد. 

آن افرادیکه مداما از کودتای 28 امرداد ذکر مصیبت میکنند و میگویند عوامل خریداری شده از اراذل و اوباش و زنان نگون بخت ( قلعه) به صحنه آمدند و کودتا کردند، باید از خود بیپرسند؛ مردم آگاه و به پاخواسته که در روز سی تیر 1331 حماسه ها آفریدند وبا نثار خون خود از دولت دکتر مصدق پشتیبانی کردند، چرا برای پشتیبانی ازدکتر مصدق درآنروزهای بحرانی 1332 به میدان نیامدند؟ وانگهی دکترمصدق, سیاستمداری با کیاست وهوشیار بخوبی میدانست که رفراندوم توسط اوبرای انحلال مجلس نمایندگان مردم ایران خلاف قانون اساسی بوده ونخست وزیریکه مجلس نمایندگان مردم را منحل کند پشتوانه مردمی ندارد و باید استعفا بدهد و اگر استعفا ندهد قوانین اساسی مشروطه به شاه اجازه برکنار اورا میدهد. همانطور هم شد، اما او آن برکناری را نپذیرفت وعواقب آن؛ هرج و مرج شدید و آشوب هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادی دامنگیر ملت ایران گشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious