گردهم آیی و تظاهرات برعلیه حمهوری اسلامی در کلن

ایرانیان تبعیدی وشجاع نگران اوضاع کشورمان شنبه29 ماه می 2021 در کلن گردهم آمدیم تا پشتیبانی از مردم دردمند درونمرز، کمپین “نه به جمهوری اسلامی” و “نه به انتخابات تقلبی” را تایید کرده  برای نجات و آزادی ایران، علیه هرگونه جنگ در خاور میانه ندای مردم ایران را به جهانیان برسانیم. پس از 11 روز… ادامه خواندن گردهم آیی و تظاهرات برعلیه حمهوری اسلامی در کلن