جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ایرانیان

علی خامنه ای و جمهوری اسلامی دشمنان ایرانیان، تب و تاب جنگی در مرزهای ایران با جمهوری آذربایجان را همچنان بالا میبرند و نیروهای نظامی را برای قدرت نمایی به رخ آنها میکشند. بی تردید خامنه‌ای خانن جنگ، ویرانگری و آتش افروزی را نعمت میداند. گرچه بهانه آین آخوند جنایتکار برای رزمآیش و حرکت های نظامی… ادامه خواندن جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ایرانیان