قرارداد ننگین دولت کمونیستی چین با اشغالگران ایران

چین کمونیست برنامه های اقتصادی پر منفعت خود را پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی کمونیستی درسال 1991،که پایان حضور و نفوذ روسها درآسیا وآفریقا بود آغازکرد. چین این موقعیت را برای فعالیت مناسب دید و جای خالی روسها را بدرستی پر کرد. سیاست دولت کمونیستی چین با کشورهای توسعه نیافته ورژیمهای استبدادی و فاسد، نفوذ […]