شورای مدیریت گذار: آلترناتیوی برای رژیم آخوندی؟

این تشکل سیاسی جاه طلب، خود کامه و خود خواسته (“شورای مدیریت گذار”)، میخواهد اعتماد و پشتیبانی عمومی وهمکاری احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون و دیگر مبارزان راه دموکراسی در داخل و خارج از کشوررا با اینگونه خواسته ها بدست آورده ومدیریت این مسیر را از آن خود کند؟ حتی بدون برنامه و استراتژی… ادامه خواندن شورای مدیریت گذار: آلترناتیوی برای رژیم آخوندی؟