آرایش نظامی رژیم آخوندی و آمریکا در عراق، از منصور امان

حاکمان ج.ا به آتش افروزی در عراق دامنه جدیدی بخشیده اند. تحریکات گُسترده آنان در هفته های گذشته در خاک این کشور، به گونه پلکانی خطر یک درگیری نظامی با آمریکا را با ابعاد و گُستره پیش بینی ناپذیر افزایش می دهد. از روزهای انتهایی اسفند ماه حمله های موشکی به پایگاه ها و مراکز… ادامه خواندن آرایش نظامی رژیم آخوندی و آمریکا در عراق، از منصور امان