یکم ماه مای روزجهانی کار و کارگر

یکم ماه مای روزجهانی کار و کارگر مطابق با یازدهم اریبهشت ماه درحالی فرا می رسد که میلیون ها کارگر ایرانی و خانواده آنها در شرایط بسیار سخت معیشتی بسر می برند. دستمزدهای ناچیز، تورم روزافزون، نداشتن سرپناه مناسب، صدمه و خسارات جبران ناپذیری بر کارگران وخانواده آنها بوجود آورده است، بطوریکه طبقه کارگر و […]