خمینی و تروریسم، نوشته دکتر بهرام آبار

یورش هماهنگ تروریست های دولت اسلامی در پاریس به  سالن کنسرت باتاکلان، رستوران کامبوج و استادیوم ملی فرانسه،  نزدیک به ۱6۰ نفر کشته و بسیاری مجروح ازافراد بیگناه بجای گذاشت. تروریست های نتوانستند به داخل استادیوم ملی فرانسه وارد شوند، وگرنه تعداد کشته ها ومجروحین بسیاری افزایش میافت. بخاطرم آمد که 37 سال پیش در… ادامه خواندن خمینی و تروریسم، نوشته دکتر بهرام آبار