انتخابات تقلبی ملاها، برای تائید تبهکاری آنها

برنامه ها وسیاست های ضد بشری حکومت اسلامی درجامعه ایرانی به بن بست رسیده. ملت ایران عامل اصلی تمام گرفتاریهای خود را شخص علی خامنه ای رهبر فاسد، مستبد و بی بصیرت رژیم میدانند که بمردم تحمیل شده و دربستری ازفساد وتبهکاری بیت او و فرزندانش، مستبدانه ایران فروشی کرده، زندگی مردم را تباه میکنند.… ادامه خواندن انتخابات تقلبی ملاها، برای تائید تبهکاری آنها