انتخابات تقلبی ملاها، برای تائید تبهکاری آنها

Warning: Undefined variable $title in /customers/0/8/f/seculardemocrat.org/httpd.www/wp-content/plugins/add-to-social-bookmarking/ps-add-to-social-bookmarking.php on line 64

برنامه ها وسیاست های ضد بشری حکومت اسلامی درجامعه ایرانی به بن بست رسیده. ملت ایران عامل اصلی تمام گرفتاریهای خود را شخص علی خامنه ای رهبر فاسد، مستبد و بی بصیرت رژیم میدانند که بمردم تحمیل شده و دربستری ازفساد وتبهکاری بیت او و فرزندانش، مستبدانه ایران فروشی کرده، زندگی مردم را تباه میکنند. رژیم برای بقاء خود به بیعت گیری و رای گیری اسفند ماه دل بسته.

شرکت درانتخابات متقلبانه رژیم اسلامی اشغالگر ایران نیرو دادن به خیل آخوندهای، فاسد، مخرب و ایران ستیزاست که درادامه تبهکاریشان زندگی ایرانیان را بازهم مشگلتر، وضعیت معیشتی را بدترو چپاول را بیشتر کنند. رژیمی که تحریم ها بشدت ضعیف و ذلیلش کرده، هیچگونه اعتبار و مشروعیتی ندارد. اما در پی بیعت گیری از مردم برای توانائی بیشتر جهت تخریب و حیف میل باقیمانده ها میباشد.

خمینی در پاریس تحت حفاظت سازمانهای امنیتی آمریکا، فرانسه و رسانه هایشان به ملت ایران نوید آزادی،حاکمیت مردمی، رفاه و زندگی بهتر داد. او میگفت قدرت و حاکمیت از آن مردم است، خودش به عنوان یک طلبه به شهرقم رفته و به عبادت خواهد پرداخت. همزمان شایعه پخش میکردند که اگر شاه برود و خمینی بیاید پول فروش نفت وگاز را میان مردم تقسیم خواهند کرد. برای محکم کاری تصویرخمینی را درماه نشان مردم عامی دادند.

پیش از اینکه خمینی به ایران بیاید، دستیارانش، ماهیت افکار و روش کارخمینی و اطرافیانش را برای بد نام کردن حکومت وقت و ایجاد خشم درمردم خوزستان بنمایش گذاردند. در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۷، در سینما رکس آبادان  جنایتی هولناک مرتکب شدند، با آتش افروزی ۶۷۷  نفر را جاکستر کردند. گرچه اسرار این جنایت هولناک سینما رکس آبادان پس از آمدن خمینی به ایران برملا شد ولیکن آنرا ماست مالی کردند.

شاه رفت، خمینی آمد، برای بیعت گیری از مردم، در دهم ویازدهم فروردین ۵۷، بطور مبهم و نادرست، مردم پرسی را که هدفش برپائی حکومت اسلامی ولایت فقیه بود انجام شد. خمینی حاکمیت را از مردم گرفت ومالک آنرا نماینده الله که خودش بوداعلام کرد. نماینده الله آخوند خلخالی را مامور اعدام دولتمردان کشوری و لشگری نمود. با اعدام های گروهی نظامیان، سران کشور، سپس منقدین ومخالفینش، جوی از ترس و وحشت ایجاد شد، با تروریسم دولتی منقدینش را از میان برداشتند و حکومت وحشت ، ترور، قتل وغارت را پابرجا نمودند. مردم ایران جزتقلب، اختلاص، فریبکاری، خرافات مذهبی، احادیث بی اساس ومداحی چیز دیگری از این حکومت ندیده اند. این رژیم با سوء استفاده از اراده ملتی که خواستار عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی وحاکمیت مردمی اند، جان و مال ومایملک آنها را تصاحب کرده و مستبدانه در ولایت فقیه، مردم ایران را تحت قیومت آخوند ها قرارداده است.

کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی اشغالگران ایران همانند سیل یا بهمنیست که از کوهی سرازیرشده، تخریب وخرابی آن هر لحظه افزونترو افزونتر میگردد. اکنون که تحریم ها رژیم آخوندی را بسوی فروپاشی میبرد و بهتر زیستن، رفاه، مال و منال حتی کاخ نشینی حاکمان تبهکار وهواداران وحافظان ئظام در خطرمیباشد، برای بقاء خود به بیعت گیری و رای گیری اسفند ماه دل بسته اند. شبیه آن رای گیری های تقلبی و مکارانه (مهندسی شده) که تا کنون بیش ازچهل بار با وعده های دروغین ولیکن فریبنده بدون اینکه یکی از وعده ها جامه عمل بپوشد انجام داده اند.

شرکت درانتخابات متقلبانه رژیم اسلامی نیرو دادن به این سیل بنیان کن آخوندیست که زندگی ایرانیان را بازهم مشگلتر، وضعیت معیشتی آنها را بد ترو به رژیم توانائی بیشتری برای تخریب و حیف میل باقیمانده ها میدهد. هرفردیکه درانتخابات تقلبی رژیم شرکت کند باید بداند با این بیعت تبهکاریهای رژیم اشغالگر ایران را تائید میکند.

نفی انتخابات تقلبی رژیم اشغالگر ایران نشانی از نیرو و اراده مردم در نفی کلیت و موجودیت آن است، که میتواند بعنوان مقاومت منفی ونافرمانی مدنی حکومت تبهکاررا از پای در آورد. تنها نیروئی که میتواند رژیم را برکنار کند نیروی همبسته مردم ایران است. با نفی انتخابات متقلبانه رژیم مخالفت علنی و خیزش برای برکناری رژیم ازداخل ایران آغازمیشود.

ایران و ایرانیان برای خروج از قرون وسطای اسلامی و دستیابی به یک آینده روشن، همراه با رفاه، آرامش، سربلندی وداشتن روابط دوستانه با کشور های جهان و سیاست خارجی خردمندانه، نیازمند یک تغیرند. تغیریکه با برکناری حکومت فقاهتی و پذیرفتن نظامی با حاکمیت پارلمانی مردمی وجدائی دین و مذهب از حکومت و سیاست (سکولار دمکراسی) همراه شود.

مخالفین برونمرز نظام آخوندی که برای نفی انتخابات تقلبی رژیم بطور پراکنده فعالیت میکنند، پسندیده استدر این مورد با هم، یک صدا و بطور همبسته نفی انتخابات تقلبی رژیم آخوندی را به مردم درونمرز پیشنهاد کنند، که آغازی برای براندازی جمهوری اسلامی اشغالگر ایران گردد.

پاینده ایران و جاویدان ملت یکپارچه ما

دکتر بهرام آبار، 28 اکتبر 2019

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious