شورای مدیریت دوران گــُـذار، مدیریتی برای تجزیه ایران؟

درنشست اعلام موجودیت این گروه جاه طلب، خود کامه و خود خواسته، دیدگاه ملی وجود نداشت، پرچم ایران را نیافراشتند و پرچم سه رنگ با سایه ای ازشیر خورشید درنشان آنها بچشم میخورد. آیا این تشکل سیاسی عناد ملی وستیزش باپرچم شیر خورشید نشان را اینسان نمودارمیکند؟، یااینکه ایران ستیزی را برای ایرانیان عیان مینماید؟

جاه طلبانی که دراسنادشان اعلام میکنند؛ به حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن (که با خواسته های تجزیه طلبانه مغایرمیباشد) باور دارند. اما میخواهند برای رفع هرگونه تبعیض، حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی “گروه‌های اتنیکی” درایران، به آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی  رسمیت بدهند؟.

آیا آنها در انتظارفروپاشی رژیم تبهکاران اسلامی اند تا ایران را تجزیه کنند، ازاستان خوزستان عربستان بسازند و آموزش بزبان مادری (عربی) را در آنجا پیاده کنند؟.

مگر نه اینکه درایرانی آزاد شده از اشغال فرقه ای تبهکار، درنظامی با حاکمیت پارلمانی مردمی و جدائی دین، مذهب و هر گونه ایدئولوژی افراطی (سکولاردمکرات)، تک تک افراد و شهروندان ایرانی از حق و حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگ برابر برخورداربوده واز هرگونه تبعیض مبرا خواهند بود؟. پس رفع هرگونه تبعیض، حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی درایران، درکنارحق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی  برای چیست؟. حقوق برابر همه شهروندان در مقابل قانون و برخورداری از فرصت‌های برابر در زندگی اجتماعی و سیاسی، صرف نظر از “تعلق‌های اتنیکی و قومی” یعنی چه؟

این گروه جاه طلب، خود کامه و خود خواسته بدون داشتن دیدگاه ملی، به رهبری جناب آقای حسن شریعتمداری، واژه “براندازی” را خوش آیند جمهوری اسلامی اشغالگر ایران نمیدانند. لذا ”گذار مسالمت آمیز” را بر آن ترجیح میدهند. انگاررژیم آخوندی با “گذار مسالمت آمیز” موافق بوده، واژه براندازی یا سرنگونی موجب خشم وخشونت رژیم میگردد. خشونتگری جمهوری اسلامی جزئی ازماهیت این رژیم تبهکار ومردم ستیز است. رژیم که فروپاشیش نزدیک است، ازهر واژه ایکه برای برکناریش استفاده شود بشدت هراسناک بوده با سرکوب برای بقائش زمان میخرد و اعمال خشونت را تنها امکان ماندگاریش میداند. افراد ساده لوح به اینگونه موضوعات میپدرازند یا میخواهند ساده لوحانی را متقاعد کنند که با “گذار مسالمت آمیز” رژیم کنار خواهد رفت.

بدترین دوران تاریخی مردم ایران درلابلای استبداد مذهبی وحکومت تبهکاران ولایت فقیه درحال گذار است. حاکمانی واپسگرا، نادان، ناتوان، فاسد، زن ستیز، بی لیاقت، دزد، خشونت گرا وفاقد ظرفیت نهادی برای مبارزه با نا برابری های اجتماعی، ملت ایران را به تباهی برده اند. برای رهائی از این فتنه، فقط نیروی ملتی همگام، ازخود گذشته، فداکارو بپاخاسته که بالاترین نیروهاست میتواند کارسازباشد.

ملت ایران اعم ازدرونمرزیان و برونمرزیان با همگامی، همکاری وهمبستگی خود، برکناری وبراندازی  رژیم فاسد اسلامی اشغالگران ایران را بزودی رقم خواهند زد. برای جلوگیری از تمرکز قدرت و پیشگیری از دیکتاتوری و رسیدن به رفاه، امنیت وسربلندی، آزادی ودمکراسی سکولار را در ایران نهادینه خواهند کرد. بلی ما خواستار آزادی و دمکراسی سکولار هستیم و میدانیم حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین و مذهب نیکوترین سد برای پیشگیری از تمرکز قدرت است.

ما میخواهیم تعین کننده سیاست کشورمان آراء حقیقی مردم باشد. ما میخواهیم درکشورمان اراده مردم و خواسته های آنان توسط نمایندگان حقیقی از هر گوشه و کنار ایران، دریک مجلس ملی، به دولتی خدمتگذار و برخاسته از همان مجلس اعلام شده و تا تامین حق و حقوق تک تک شهروندان مداما بدولت گوشزد شده، حسن عمل دولت را مد نظر گیرد.

برماست که پس از براندازی رژیم اشغالگر ایران در تشکیل یک دمکراسی سکولار یعنی حاکمیت پارلمانی مردم و حکومتی بدون دخالت دین و مذهب مصمم و موفق باشیم.

ما نباید دانسته یا ندانسته به دام آنانیکه با طرح موضوع “گروه‌های اتنیکی درایران” و “آموزش بزبان مادری”، مردم ان ایران را فریب داده و گمراه میکنند، تا آنها را از توجه به مشکلات بنیادی مانند آزادی، استقلال و دمکراسی سکولار منحرف کنند و خود را بقدرت برسانند گرفتار آئیم.

پاینده ایران

جاویدان ملت آیران

دکتر بهرام آبار، 15. اکتبر 2019

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious