فصل عاشقی فرنگی کارها با طیفی از چپ های استکهلم، فرزانه روستایی

برای عباس سماکار قهرمان انقلاب و زندانی سیاسی با سابقه و افتخار ۸۶ روز اعتصاب غذا در زندان باید احترام قائل بود، اما پست های سفارشی و فحاشی های او و طیفی از آدم های چپ ساکن استکهلم علیه من روزنامه نگار مصداق یک جمله مشهور علی خدابخش رئیس روزنامه شرق و هم‌ پرونده من […]