ویروس کرونا و فروپاشی رژیم آخوندی در ایران

خمینی پیرمردی خرفت، کینه توز و حیله گر با حمایت شرق و غرب  برای نابودی ایران و ایرانیان فتنه ای بپا کرد که کماکان ادامه دارد. تاریک اندیشان روشنفکرنما و فرصت طلبان چپگرا او را آورنده اسلام راستین نامیدند و به امامی برگزیدندش.  وارثان روانپریش، جنایتکار، دزد و ایران ستیز خمینی به رهبری علی خامنه […]

ویروس کرونا و رژیم آخوندی در ایران

پزشکان و پرستارانی که بسیاری از آنها خطر رویارویی با ویروس کرونا را به جان خریده اند و شماری از ایشان جانباختگان جاوید نام خدمت به مردم شده اند، میباید از آنان بعنوان سربازان خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا نام برد. خمینی پیرمردی خرفت، کینه توز و حیله گر، با حمایت شرق و غرب […]