هراس و نگرانی روزافزون نظام اسلامی. ازمنصور امان

همگام با پُر رنگ شدن نشانه هایی از سیاست سختگیرانه تر دولت جدید آمریکا در برابر رژیم جمهوری اسلامی، سردرگُمی رهبران و پایوران آن در برابر شرایط تحول یافته نیز ابعاد گُسترده تری می باید. تازه ترین نمونه از رفتن “نظام” به کُمای سیاسی را آیت الله مُوحدی کرمانی ارایه کرده است. وی در سُخنانی […]