” پیمان نوین” نماد پیمان بستن برای نجات و آزادی ایران، دکتر بهرام آبار

دوستان و سروران گرامی؛ نزدیک به سه ماه از پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی پیشگام نجات و آزادی ایران با عنوان “ پیمان نوین” میگذرد. “پیمان نوین” اکنون نمادی برای همگرایی، همبستگی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان جهت براندازی، برکناری و گذار از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغال گران ایران شده است! در […]