بازداشت باستانشناس کاشف تمدن ٧٠٠٠ سالە در روانسر کرمانشاه

ناصر امینی خواه یکی از فعالین فرهنگی و باستانشناسان کرد کە چندی پیش بە همراه دو تیم از دانشگاههای دانمارک و آلمان موفق بە کشف آثار تمدن ٧٠٠٠ سالە در روانسر شدە بود، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد. برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١ بهمن ٩٧ / ٢١ ژانویە ٢٠١٨)، […]