ممانعت از آزادی شش زندانی زن علیرغم تعیین و تودیع وثیقه

طاهره ریاحی، زینب کریمیان، مونا معافی، مهسا رجعتی و مهرک کریم پورعندلیبی علیرغم تودیع وثیقه در آخرین هفته سال ۱۳۹۵ جهت آزادی، هم اکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برند؛ همچنین، با وجود پایان یافتن دوران بازجویی و تعیین قرار کفالت و وثیقه، تا این لحظه از آزادی معصومه ضیاء، فعال عرفان […]