آمریکا باز هم زهر خورده های طلبکار را نااُمید کرد

آمریکا می گوید رژیم مُلاها با وجود عقب نشینی هسته ای همچنان به سیاست صُدور تروریسم ادامه می دهد. واشنگتُن با جمع بندی محصولات این سیاست در سال ۲۰۱۵، حاکمان ایران را “بُزُرگترین پُشتیبان تروریسم در جهان” خوانده است. با توجه به بُحران فزاینده خاورمیانه و نقش مُخرب و نمایان رژیم جمهوری اسلامی در آن، […]