اعترافی روشن و دردناک به نابودی ایران و ایرانیان

واقعیت فاجعه ی نابودی ایران توسط جمهوری اسلامی اشغالگر ایران از زبان رییس جدید سازمان محیط زیست. شاید که صدای این طبلِ خیانت و رسوایی جمهوری اسلامی، مردمان بی خیالی را که همچنان به این حکومت امید بسته اند، از خواب بیدار کند. جمهوری اسلامی اشغالگر ایران در طول 39 سال فاجعه ای آفریده که […]