ژنرال ها و سرداران کجا هستید؟ امنیت ملی فقط سرکوب منتقدان نیست! از اشکان رضوی

آیا فقط باید در عرصه سیاسی و مانورهای نظامی درون مرز و رویداد های داخلی عرض اندام کنید؟ سرداران سپاه ! که خود را میراث دار شهید همت و باکری و جهان آرا ها و خون شهدای  این سرزمین می دانید چه شد آن همه ادعا … آیا امنیت ملی فقط کار اطلاعاتی کردن روی […]