عربستان، ایران و روسیه در سوریه، از دکتر بهرام آبار

تا آمدن خمینی، ایران ما کشوری خوش نام بود وبا اکثر کشورهای جهان روابط حسنه ومسالمت آمیزداشت. ازآن پس سیاست نادرست، توسعه طلب وسخنان تحریک آمیزوخسمانه خمینی موجب سردی روابط با اکثر آنها شد ونتیجه آن حمله قوای نظامی عراق به کشورما بود که پایه های لرزان جمهوری اسلامی را محکم کرد. تحول فرهنگی بشربا […]