سکولاریسم، آزاد اندیشی و دمکراسی، از دکتر بهرام آبار

سکولاریسم همراه با آزاد اندیشی ودمکراسی، سپهریست برای بیآلایش زیستن انسانها درکناریکدیگرو تلاش جهت رهائی ازنفوذ ایدئولوژیهای تمامیت خواه، احکام دین، مذهب وخرافات. خرافاتیکه باورهای غیرمنطقی و ثابت نشده ماورای طبیعت را به اثرداشتن در امور طبیعی وزندگی مردم ترویج میکند و به عبارت دیگر، هر نوع پنداراثبات نشده وتوهم را برای متافزیک لازم میداند. […]