ویروس کرونا و رژیم آخوندی در ایران

پزشکان و پرستارانی که بسیاری از آنها خطر رویارویی با ویروس کرونا را به جان خریده اند و شماری از ایشان جانباختگان جاوید نام خدمت به مردم شده اند، میباید از آنان بعنوان سربازان خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا نام برد. خمینی پیرمردی خرفت، کینه توز و حیله گر، با حمایت شرق و غرب […]