بمناسبت روز جهانی حقوق بشر، دهم دسامبر 2020

حقوق بشرمیباید فرای قوانین هر کشور و حکومتی قراربگیرد. شان و مقام آنسانها نباید به هیچ وجه خدشه دار شود. انسانها آزاد، زاده میشوند و بدون هرگونه تمایزی دارای حق وحقوقی یکسانند. تمام ملت های جهان در قرن بیست و یکم، دارای شایستگی احراز حاکمیت مردمی و حقوق انسانی برابرمیباشند، نهادهای بین المللی این واقعیت […]

بمناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر، از دکتر بهرام آبار

دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشربه تصویب رسید. این اعلامیه 29 ماده ای، فراسوی قوانین ادیان، مذاهب وایدئولوژی هائیکه چندین هزار سال بشریت را در تنگنائی از خشومت، تبعیض، تحقیر، اسارت، مرگ و نیستی قرار داده بودند، خط و مرز نوینی را برای نگهداری حیثیت و کرامت و […]