خیمه شب بازی ۲۹ اریبهشت (انتخابات رژیم فقاهتی)

هم میهنان ما اگرروز۲۹ اریبهشت ازخانه خارج نشویم و به محل صندوق های رآی نرویم وهمه جا تبلیغ کنیم که نباید در این سیاه بازی مضحک که نامش انتخابات رژیم است شرکت کرد چه خواهد شد؟ آیا با نفی خواسته و تائید رژیم ، بعنوان نافرمانی مدنی ومقاومت منفی، آغازی برای نفی وسقوط رژیم مهیا […]