هزار بار نه به جمهوری اسلامی اشغالگران ایران

دمکراسی یعنی حاکمیت مردم یا حکومت پارلمانی مردم که بیش از صد سال، خواسته همه  ملت ما بوده و هست بخاطر نفوذ کاذب آخوندهای تبهکار نتوانسته درایران پای بگیرد.  حاکمیت  مردم پیش نیازی دارد یعنی باور داشتن به عدم دخالت دین و مذهب در سیاست و حکومت که آنرا سکولار بودن مینامند. سکولار بودن، تا […]