به اَرتش ملی ایران: شَریک جُرم خامنه ای و سپاهِ پاسداران نَشوید!، از سیروس پارسا

دلاوران اَرتشی باید بدانند که وظیفه ایشان حفاظت از تَمامیت اَرضی ایران و دفاع از جان و مال و زندگانی شهروندان ایرانی در مقابل تَهدید ها و حَمله های خارجی است؛ اَرتش ایران بایستی به عَهد خود با مردم ایران پایبند بوده و به اَنجام تَنها وَظیفه اش که پیشتر ذکر شد، با کمال دقت […]