هشداری بيدار کننده به ايران ياران گرامی

«دوران عقب ماندگی ملت ما زمانی آغاز شد که: جای انديشيدن را «تقليد»، جای تلاش وکوشش را «دعا»، جای فکر کردن به آرزو های بزرگ را «قناعت» و جای اراده به رفتن و رسيدن را «قسمت» و جای تصميم عقلایی را «استخاره» گرفت» ولی اين حضرات نه دعايشان نه قناعتشان و نه قسمت و استخاره […]