جمهوری اسلامی اشغالگرایران و بیعت گیری!

سرکردگان دغلکار و دروغگوی رژیم اشغالگرایران، برای بیعت گیری از ملت ایران، دگربارنامزدهای انتخاباتی مردم را توسط آخوند های شورای نگهبان غربال کردند وشش جنایتکارسر سپرده نظام را به تأیید رسانیدند. گرچه مردم میدانستند، همه تأیید شده ها از عوامل تبهکارداخل نظامند، اما بعضی ها تحت تاثیر دروغهای رژیم به نظامی رای دادند که تاکنون […]