جمهوری اسلامی (الیگارش آخوندی) و خیمه شب بازی انتخاباتی

  آنچه که بعنوان انتخابات تحت حاکمیت رژیم اسلامی اشغالگر ایران درجریان بوده و هست با هیچ استانداردی همخوانی نداشته وکوچکترین ربطی به حق رأی یا حق انتخاب آزادانه و شایسته افراد جامعه ایرانی ما ندارد. این مضحکه یا سیاه بازی برای فریب دادن مردم، حضور قوی و پر کردن صندوق های حکومتی، بعنوان بیعت […]