چوب خشک بهتر از اینهاست، نوشته از باران بهاری

  مقام رئیس جمهور در ایران واژه ها گاهی دچار تبدیل ، تدلیس و تحریف می شوند! مقام رئیس جمهور حتی از نخست وزیر دوران شاه هم پایین تر است. چرا که در نظام مشروطه دوران شاه قوانین دست شاه را بسته بودند و اگر شاه اختیار امور را داشت بدلیل عدول او از قانون […]