آینده ایران؟

 مردم ایران در بن بست عجیبی گرفتارشده اند، رژیمی تبهکاروغارتگر، بنام دین و مذهب راه پیش وپس آنان را از هرجهت کاملا مسدود کرده و غوطه ور درثروت، مکنت و قدرتیکه از ملت ربوده، جهنمی از فقر، فساد، بیکاری و گرسنگی را برای آنان تدارک دیده. حکومتی فاسد وتمامیت خواه بنام اسلامی درایران با ایدئولوژی […]