پيشنهاد “پيمان نوين” شاهزاده رضا پهلوی، شيوه ای ويژه، شفاف وبدون هزينه برای
آزادی ايران و ايرانيان، پاسخی به پيامهای بيشمارما نگرانان آینده ايران است.
اکثريت مخالفين رژيم منفوراسلامی، ایران پرستان، باورمندان به حاکميت پارلمانی مردمی، چه پادشاهی خواه و چه جمهوری خواه آنرا پذيرفته اند.
ما باورداريم که با هم و در کنار هم بيشماريم، ما نيرومند ترازاشغالگران وسرکوبگران
ايرانيم. آزادی ايران نيازمند فداکاری، ازخود گذشتگی و دلاوری ما ميباشد.
در نشست اينترنتی حزب پان ايرانيست وهمگرايی ملی ايرانيان (هما)، شنبه ٢۶مهر ماه
١٣٩٩خورشيدی و١٧ اکتبر ٢٠٢٠ ميلادی با حضور بيش از٢٠ نفر از سروران و
کنشگران سياسی، پيشنهاد تشکيل “انجمن پيمان نوين” پذيرفته شد.
“انجمن پيمان نوين” پايگاهی برای افروختن فروغ مهرايران دردلها وبفراموشی
سپردن کينه های گذشته وپذيرفتن مسئوليت جهت رهائی ايران و ايرانيان ميباشد.
ايران هرگزنبايد تباه شود، مسئوليت رهايی ايران بر دوش همه ما برونمرزيان و
درونمرزيان ميباشد که “حاکميت پارلمانی مردم ايران، بدون دخالت دين
و مذهب” را گزينه ای درراستای رسيدن به آزادی، امنيت، استقلال اقتصادی- سياسی
ماورفاه اجتماعی ايرانيان ميدانيم. ما با هم  آلترناتيوي رژیم ننگین ملاها در ایران میباشی.
برای سامانيابی”پيمان نوين” و آرمانهائيکه از آنها سخن بميان آورديم، ميبايد دست
بدست يکديگر داده، در”انجمن پيمان نوين” همراه وهم آهنگ شويم. محورهمکاری ما
محتوای نظام آينده، نه اينکه شکل نظام است. شکل نظام توسط ملت ایران در مجلس مؤسسان آینده تعیین خواهد شد.

پاینده ایران و جاویدان مردم ایران

دکتربهرام آبار
سه شنبه 24 نوامبر ٢٠٢٠

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious