سکولاریسم، آزاد اندیشی و دمکراسی، از دکتر بهرام آبار

سکولاریسم، آزاد اندیشی ودمکراسی

سکولاریسم همراه با آزاد اندیشی ودمکراسی، سپهریست برای بیآلایش زیستن انسانها درکناریکدیگرو تلاش جهت رهائی ازنفوذ ایدئولوژیهای تمامیت خواه، احکام دین، مذهب وخرافات. خرافاتیکه باورهای غیرمنطقی و ثابت نشده ماورای طبیعت را به اثرداشتن در امور طبیعی وزندگی مردم ترویج میکند و به عبارت دیگر، هر نوع پنداراثبات نشده وتوهم را برای متافزیک لازم میداند.

عدم توجه و تلاش برای رهانی از ایدئولوژیهای افراطی، قوانین واپسگرای دین و مذهب و خرافات ناشی از آنها، تنها ویژگی برای بهبود روند زندگی اجتماعی بشر است. خردمندی، معرفت وعقلانیت، ارزش‌ها و کنش هانی هستند ‌که میتوانند از نفوذ دین ومذهب مصون مانده وآلوده بخرافات نشده، آرامش و رفاه جوامع بشری را بنیان نهند.

سکولاریسم:

سکولاریسم میگوید: دانش‌ ودانستنی‌ها سکولارند وآنها موجب روشنائی ذهن واندیشه ورشد وسعت دید بشرمیشوند. نقطه مقابل سکولاربودن، توهم و خرافه گرائی، درارتباط با دین و مذهب و ایدئولوژیهای تمامیت خواه است. خرافه گرائی، ازنادانی، ترس از ناشناخته ها، درک نادرست رابطه علت ومعلول، باور داشتن به امداد هاغیبی، سحرو جادو، جن وارواح برمیخیزد. افراد متدین معمولا، متوهم، خرافه گرا و پایبند به قوانین ومحدودیت های واپسگرای دین ومذهب بوده، بی بهره ازخواستن و پشتیبانی ازآزادی و عدالت اجتماعی برای خود ودیگر اندیشانند. باید توجه داشت که سکولاربودن ضدیت باایدئولوژیها، دین ومذهب نیست. “سکولاریسم مبتنی بر رعایت حقوق انسانها، شیوه و قانونیست برای دوری از پایبندی به نژاد پرستی، تفاوت وتبعیض میان افراد بشر”.

درگذشته تبهکاریها، جنایات، صدمات و مضرات ایدئولوژیهای افراطی، ادیان، مذاهب وبانیانشان بمراتب افزونتراز فوائد آنها بوده وامروز حکومت اسلامی و دولت اسلامی (داعش) نشان ونماینگر جنایتکاری، فقر و فساد در میان مردم منطقه میباشد. بهرحال منظوراز سکولاریسم، عدم دخالت ایدئولوژی، دین ومذهب وقوانینش درامورمدنی، سیاسی وحکومتیست. بعبارت دیگر؛ جلوگیری از نفوذ آنها وقوانین مطلقشان در امور و قوانین جامعه انسانی.

آزاد اندیشی:

آزاداندیشی نشانیست برافرادیکه باورمند به دانش، خرد و روشنگری بوده، متکی به عزم و اراده خود، زندگی را بدون توجه به ایدئولوژیها، دین و مذهب و خرافات ناشی از آنها طی میکنند. اینگونه افراد چیزی را بدون استفاده از دانش وخرد نمیپذیرند، یا آنرا بدون مدرک براساس توهم، تعصب واحساسات به عنوان حقیقت، رد یا قبول نمیکنند. ازاینرو آزاد اندیشان تلاش می‌کنند تا باورهای خود را برپایهٔ حقیقت، دلیل و برهان، روش های علمی و اصول منطق واستدلال بنا نهاده، از فرهنگ غالب، پیش‌داوری، بنیادگرائی، سنت، افسانه سازی و هرگونه دگم دوری کنند.

دمکراسی:

راه مستقل دمکراسی یا حکومت مردم با پیشینه ای چند هزار ساله، امروزه مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وحقوق اجتماعی انسان آزاد در کشو های پیشرفته و خواهان عدالت اجتماعی بکار میرود. گرچه دمکراسی (پذیرفتن و بکار بستن حاکمیت همه انسانها برزندگی آنها) درنهاد بشربطورغریزی موجود نیست، اما امکان فراگیری آن در بشر متمدن موجود بوده، باید درخانواده یا کوچکترین واحد هراجتماعی مورد تمرین قرار بگیرد.

برای اینکه حکومت مردم هرگزبه یک فرد تعلق نگیرد واستبداد شکوفا نشود، با انتخاب نمایندگان برطبق قوانین خاصی (حقوق بشر)، جمیع مردم دراعمال قدرت وحکومت سهیم میشوند. این روش همراه با نهاد های نظارت و بازرسی برای پیشگیری ازتمرکز قدرت، بروزاستبداد و دیکتاتوری نیکوترین نوع حکومت مردم و در واقع غیر قابل اجتناب در جوامع مدرن است. دشمنان دمکراسی شامل تعصب دینی-مذهبی-ایدئولوژی، خود خواهی و خود محوری و خود بزرگ بینیست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious