حکومت فدرال برای ایران؟ نوشته دکتربهرام آبار

22559_934

مدعیان حق وحقوق قومهای ایرانی که بعضی ازآنها طبق اسناد ویکیلیکس منتشر شده در روزنامه های آمریکائی و اروپائی مانند واشینگتن پست وفیگارو، با موساد و سی آی ای همکاری کردند و میکنند، کمک های مالی گرفتند و میگیرند، سالهاست خواستار حکومت فدرال برای ایرانند. شاید تعداد آنها از پنجاه نفر بیشتر نباشد، اما با گردهم آئی، تشکیل کنگره، بحث و گفتگو های داغ و نوشتار های آن چنانی، غیر قابل اجتناب بودن واهمیت حکومت فدرال را برای ایران با آب و تاب تعریف میکنند وبرای هشتاد میلیون ایرانی تکلیف تعین میفرمایند.  آنها اقوام ایرانی را ملت ها یا ملیت ها معرفی میکنند. در صورتیکه ملت، کل افراد یک کشور، تابع یک حکومت مشترک و ملیت هویت افراد یک ملت است. در ایران چندین ملت و ملیت وجود ندارد. ملت ایران ازجمیع اقوام ایرانی که چند هزارسال با هم در صلح و دوستی زندگی کرده اند تشکیل شده و ملیت همه آنها ایرانیست.
تحریف، تغیر و سوء استفاده از نام و نشان و واژه ها به هیچ وجه جایز نیست و نباید مورد تائید قرار بگیرد. مثل اینکه بگوئیم کشورهای ایران باید حکومت فدرال داشته باشند؟ کشور سرزمینیست که مرزهای مشخص، تشکیلات سیاسی و قانون اساسی معین داشته، در سازمان ملل ثبت شده و در دنیا بنام کشور معینی شناخته شده است. پس همانطوریکه بیک استان نمیتوان کشور گفت ، یک قوم را هم نباید ملت یا ملیت نامید.

ضمنا شیفتگان فدرالیسم، برپائی یک نظام فدرال را حلال مشکلات تمام اقوام ایرانی دانسته ومیگویند؛ حکومت فدرال استانی آزادی، برابری و دمکراسی را یکباره در سراسرکشورگسترش داده وهمه کس به حق وحقوق خود میرسد. جالب اینجا ست که در تائید این باور، رادیو تلویزیون ها بویژه نوع اینترنتی، به مصاحبه با متعصبین فدرالیست، اجازه میدهند که آنان در زمینه ایدئولوژی فدرالیسم وفوائد حکومت فدرال سخنرانی کرده، مدعی بی محتوائی وبی اساس ومبهم بودن سابقه کشوری باستانی بنام ایران بشوند.

اما اگر به بیش از صد سال تجربه با حکومت های فدرال توجه کنیم، میبینیم، درکشورهائیکه مردم با آزادی، برابری و دمکراسی بیگانه هستند، نظام فدرا ل وسیله ای برای رشد سریع استبداد وظهور دیکتاتوری میشود، (بنگریم به حکومت فرمایشی فدرال عراق وافغانستان). تحریک احساسات وتشویق شهروندان برای جدائی یا خود مختاری، موجب مشاجرات ارضی و کشمکش های مرزی، خشونت، جنگ، خونریزی و ویرانی میگردد. زمانیکه حکومتهای فدرال تجزیه میشوند، در آنها دیکتاتوری، گرایش های جدائی خواهی ونقض آزادی ودمکراسی سهل تر ازدیگر کشورها آشکار میشود.

 شیفتگان فدرالیسم همیشه سیاسی، نظام های فدرال آمریکا و آلمان را بدون توجه به پیشینه آنها مد نظر دارند و بعنوان حکومت های نمونه معرفی میکنند . جهت اطلاع، به مرور کوتاهی در جهت نظام های فدرال میپردازم: اواسط قرن هجدهم، زمانیکه نواحی وسیعی ازآمریکای شمالی مستعمره انگلیس بود، چندین ایالت بخاطر مالیات های سنگین حکام انگلیسی شورش کردند. این شورش سال بسال شدت میگرفت تا اینکه درسال ۱۷۸۷ میلادی ، یعنی ۲۲۸ سال پیش، ۱۳ ایالت ازمستعمرات انگلیس برای جدائی و استقلال خواهی از پادشاهی بریتانیا، باهم ائتلاف کرده وبا همبستگی, به مبارزه مسلحانه شدت دادند. در نتیجه آن مستعمرات انگلیس درآمریکای شمالی تجزیه شد و دولت بریتانیا در معاهده پاریس استقلال ۱۳ مستعمره متحد شده امریکائیرا برسمیت شناخت و درآمریکای شمالی کشور فدرال ایالات متحده آمریکا تاسیس شد. با افزوده شده ایالات دیگری به این جمع، حکومت فدرال آمریکا امروز۵۰ ایالت راشامل میشود.

قسمت دیگری ازمستعمرات بریتانیا، استرالیا در سال ۱۹۰۱، آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۹ و کانادا در سال ۱۹۸۲ اقدام به تجزیه و جدائی از مستعمرات بریتانیا کردند و حکومت های فدرال تشکیل دادند. هندوستان مستعمره آسیانی بریتانیا، ۱۹۴۷ درمبارزه برعلیه بریتانیای استعمارگر، پیروز شد وجمهوری فدرال هند را در ۲۵ ایالت که هرکدام مجلس مقننه دارند تاسیس کرد.

نظام فدرال پراهمیت دیگری کشور آلمان است. آلمان نازی با شکست در جنگ جهانی دوم، توسط متفقین اشغال و به چهارمنطقه تصاحب شده تجزیه و تفسیم شد. بعد ازچندین سال متفقین غربی اجازه دادند آلمان ها حکومت ودولتی فدرال تاسیس کنند تا دیگر قدرت واحدی برای جنگ و مزاحمت نداشته باشند. آلمان شرقی (جمهوری دمکراتیک آلمان) منطقه تصاحب شده اتحاد جماهیر شوروی سابق، ۲۵ سال پیش از هم پاشید وبا نیروی مردم ، به جمهوری فدرال آلمان یوست و یکی شد. نتیجه اینکه آلمان نازی در جنگ شکست خورد، اشغال وتجزیه شد. سپس به دستور متفقین بصورت یک حکومت فدرال به  هم پیوست!

اتحاد جماهیر شوروی کشورفدرالیکه در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد،۷۰ سال بعد در سال ۱۹۹۱ فروپاشید و به ۱۵ کشور تجزیه شد. جمهوری فدرال یوگسلاوی۱۹۴۶ در پایان جنگ جهان دوم تاسیس شد و ۴۵ سال بعد در سال ۱۹۹۲ فروپاشید و با جنگ، خشونت و جنایت های وحشتناک وبه هفت کشور جدید و ضعیف تجزیه شد.

 فدرال واژه ایست درزبان لاتین که برابر آن درزبان فارسی همبستگی، ائتلاف یا قرارداد همکاری فیمانین میباشد. از این مفهوم “ائتلاف یا قراردادهمکاری” همواره برای تجزیه واستقلال خواهی استفاده شده و میشود. نتیجتن باید توجه داشت، بنیان فدرالیسم برمبنای استقلال خواهی، تجزیه وجدائی استواراست و همبستگی ‌وائتلاف یا قرارداد فیمابین برای جدائی وتجزیه انجام میگیرد.  حکومت های فدرال  هر کدام تک تک دارای دولت و مجلس مقننه قانونگذاری هستند. برای آنها تجزیه وجدائی بسیار سهل و ساده میباشد. شاید بعضی افراد برای ایران هم چنین سر نوشتی را خواهانند. ایران ما نه مستعمره بوده و نه اینکه تجزیه شده تا که خواهان حکومت فدرال باشیم.

تصور اینکه نظام فدرال حلال مشکلات یک کشورباستانی مانند ایران است که حکومتی واپس مانده و ورشکسته با مکر و حیله بر آن حکومت میکند، یک اندیشه پوچ ومخرب است. در ایران بدون جدائی قوانین نارسای دین و مذهب از سیاست، حکومت ومدنیت, بدون دستیابی به آزادی ودمکراسی، تغییر نظام به فدرال نفقط هیچگونه اثریا گشایشی ندارد، بلکه طبق تجربه ها درجهان سوم, تبعیض, ستم و وظلم بمراتب بیشتر شدید تر شده و تجزیه طلبی فزونی خوامد گرفت. درجامعه ای آزاد، برابر و استواربردمکراسی (حاکمیت ملت)، در عین اینکه اتحاد وهمبستگی حفظ میشود هر فردی به حقوق مدنی، سیاسی واقتصادی خودش هم میرسد.
آزادی، برابری،عدالت اجتماعی و دمکراسی (حاکمیت ملت) باید برقراربشود سپس خواسته اکثریت برای تعین نوع و ساختار حکومت مطرح گردد. نوع و ساختار حکومت آینده ایران در یک همه پرسی وانتخابات آزاد توسط مردم تعیین خواهد شد. در صورت موافقت اکثریت مردم ایران والگوئی که مجلس مؤسسان آینده معرفی خواهد کرد ساختار اداری بطورغیر متمرکز برای اداره امور داخلی تقسیمات کشوری و استان ها، باید از طریق منتخبان انجمن‌ها و احزاب بومی انجام بشود. برخلاف باور آنانیکه فدرال را نیکوترین نوع حکومت، سرمایه اتحاد وهمبستگی وپیشنیاز دمکراسی میدانند، ابراز و انتشار این اندیشه بهر عنوانی اشتباهیست کلان ونوعی خیانت به ملت ایران. پیشنیاز آزادی و دمکراسی سکولاربودن یعنی باور به عدم دخالت قوانین هر گونه دین، مذهب و ایدیولوژی در سیاست, حکومت ومدنیت است. یک جامعه آگاه، عاقل, فهمیده وآشنا به فلسفه سکولار بودن ، توان آنرا دارد که آزادی، برابری و دمکراسی را به مرحله عمل یرساند و در رفاه، آرامش و صلح زندگی کند
.

 

http://www.haaretz.com/news/middle-east/le-figaro-israel-s-mossad-recruiting-iranian-dissidents-to-work-against-tehran-regime-1.406712

http://www.newyorker.com/magazine/2008/07/07/preparing-the-battlefield

https://en.wikipedia.org/wiki/CIA_activities_in_Iran

http://www.timesofisrael.com/editor-of-pro-israel-kurdish-magazine-vanishes/

http://www.globes.co.il/en/article-1000867597

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

درباره admin