حقوق بشر

کشتار لجام گسیخته

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان ایران عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، اعدام ده‌ها

ادامه...